Evergreen (Fairy Tail ) JUS

► CHAR FAIRYTAIL

Bickslow JUS

► CHAR FAIRY TAIL

Freed (Fairy Tail) JUS

► CHAR FAIRY TAIL

Mystogan V.2 JUS

► CHAR FAIRY TAIL

Zeref V.2 JUS

► CHAR FAIRY TAIL

Brandish ( Fairy Tail ) JUS

► CHAR FAIRY TAIL

Jellal Fernandes | Fairy Tail mugen

►CHAR FAIRYTAIL MUGEN

Natsu E.N.D | Fairy Tail Mugen

►CHAR FAIRY TAIL

Dimaria Yesta | Fairy Tail Mugen

►CHAR FAIRY TAIL DOWNLOAD

Lucy Heartfilia | Fairy Tail Mugen

►CHAR FAIRY TAIL DOWNLOAD

Gray Fullbuster | Fairy Tail Mugen

►CHAR FAIRY TAIL DOWNLOAD

Aconologia | Fairy Tail Mugen

►CHAR FAIRY TAIL DOWNLOAD

Natsu Dragneel | Fairy Tail Mugen

►CHAR ANIME DOWNLOAD

Laxus JUS MUGEN

Trong những năm qua, sức mạnh và thứ hạng của Laxus đã khiến anh ta