Mugen

 Mugen is the 2d graphics engine that allows you to create fighting games in the style of Street Fighter, King of Fighter and others, created by the software house Elecbyte back in 1999, with the C programming language. Thanks to Mugen you can create your own fighting game style, customizing it 100%, inserting the characters you prefer, the stages related to each character, the entire graphic interface, in short, the entire game is totally customizable. You can read More on Wikipedia.

1: Error Detected ( Graphic Error )

English:  This error occurs because the mugen version is not compatible with your device, to fix this error you need to double the game format from ” OpenGL ” to ” System ” and vice versa.

 

Tiếng Việt:  Lỗi này xảy ra là do phiên bản mugen không tương thích với máy của các bạn, để khắc phục lỗi này các bạn cần đôi định dang trò chơi từ ” OpenGL ” sang ” System ” và ngược lại.

2: Error Add Char

English: This error occurs because mugen version does not have compatible patches for the character: you need to download: 4GB_PATCH.EXE to your computer.

 

Tiếng Việt: Lỗi này xảy ra là do phiên bản mugen không có những bản vá tương thích với nhân vật: bạn cần tải: 4GB_PATCH.EXE về máy

3: Error Add Char But Did Not See The Character

English: This error occurs because in the process of adding char you have misnamed the file or the char file is empty.

 

Tiếng Việt: Lỗi này xảy ra là do trong quá trình add char các bạn đã đặt sai tên file hoặc file char bị trống.

► Lỗi đặt tên không trùng khớp: bạn cần để tên char trong file data trùng khớp với tên char trong file selec.def

105
104

► File char bị trống: khi bạn click vào file char mà xuất hiện luôn các thông tin của nhân vật thì file đó là đúng.

4: Error of black and white border around mugen character.

 

English: This error is caused by the version and graphics of the character are not compatible with the graphical version of mugen ( OpenGL and System ). Fixing this is very simple, if you can determine what your mugen graphic version is, download the file mugen.cfg below then put it in the game’s data section. In case if you don’t know the graphic version of mugen, then download both files and replace them in the data section until you can.

 

► Open game folder —> click data --> download page file

links OpenGL: https://www.mediafire.com/file/74h2u5dujtfognd/mugen.cfg/file

Links System: https://www.mediafire.com/file/6cpu8sbs15j2q47/mugen.cfg/file

 

Tiếng Việt:

Lỗi này là do phiên bản và đồ họa của nhân vật không tương thích với phiên bản đồ họa của mugen ( OpenGL và System ). Sửa lỗi này rất đơn giản, nếu các bạn có thể xác định được phiên bản đồ họa mugen của các bạn là gì thì tải file mugen.cfg ở phía bên dưới sau đó đưa nó vào mục data của game là được. Trong trường hợp nếu không biết phiên bản đồ họa của mugen, thì hãy tải cả 2 file về và thay lần lượt vào mục data đến khi nào được thì thôi.

 

 ► Mở thư mục game --> Click chọn data --> Page file download

links OpenGL: https://www.mediafire.com/file/74h2u5dujtfognd/mugen.cfg/file

Links System: https://www.mediafire.com/file/6cpu8sbs15j2q47/mugen.cfg/file

5: Error Black screen and white screen.